SuperTeacherTools SuperTeacherTools Help
Jeopardy Home Create a New Game Create a New Game Play This Game in SpeedMatch
How to Use Instant Jeopardy Review:

Instant Jeopardy Review is designed for live play with up to ten individuals or teams. Teams choose a question, then try to give the best answer. Scoring is built in for each team. You can post a link to this review game using the orange game information button below. If you are the creator of this game, you can edit the game with the red edit button. Have fun!
Click here for the answer key for this game

Play This Game Live With Teams Now!  Join Live Game as a Player


Seconds To Answer Each Question
Set to 0 to hide the timer

TEST BAC-Nr. 1-GEOGRAFIE-subiecte tip E
Play This Game Live Now  Join Live Game as a Player

RELIEF HIDROGRAFIE BIO-GEOGGRAFIE CLIMA POPULAȚIE
10 10 10 10 10
20 20 20 20 20
30 30 30 30 30
40 40 40 40 40
50 50 50 50 50
Final Question
Edit Game

Două argumente care să explice prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi.

View Answer

Două argumente care să explice prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi.


 • altitudini peste 3 000 m ce favorizează formarea ghețarilor actuali;
 • circurile și văile glaciare au fost modelate de ghețarii cuaternari

 • Explicați pezenţa vulcanismului activ în sudul Europei
View Answer
 • Explicați pezenţa vulcanismului activ în sudul Europei

 • zona de coliziune și subducție, dintre placa africană și placa euroasiatică

 • Ce factor a dus la formarea estuarelor, la gura de vărsare a râurilor ce se varsă în Oc. Atlantic și ce utilizare economică au?
View Answer
 • Ce factor a dus la formarea estuarelor, la gura de vărsare a râurilor ce se varsă în Oc. Atlantic și ce utilizare economică au?

 • existența unor maree puternice
 • favorabile pentru amenajarea porturilor 
 • potențial mareo-motric

Cum s-au  format fiordurilor în Peninsula Scandinavă?

View Answer

Cum s-au  format fiordurilor în Peninsula Scandinavă?


 • sunt foste vai glaciare create in urma retragerii ghetarilor de calota din cuaternar
 • ,topirea ghețarilor a dus la creșterea nivelului oceanic, inundarea văilor și transformarea lor în golfuri cu pereți abrupți 

 •  Doi factori care au condus la creșterea suprafețelor afectate de degradarea accentuată a terenurilor în Europa Centrală:
View Answer
 •  Doi factori care au condus la creșterea suprafețelor afectate de degradarea accentuată a terenurilor în Europa Centrală:

 • defrișarea terenurilor pentru extinderea infrastructurii, terenurilor agricole, urbanizării
 • practici agricole inadecvate;
 • agricultură intensivă

 • O cauză a formării deltelor, la gura de vărsare a râurilor  în M. Mediterană.
View Answer
 • O cauză a formării deltelor, la gura de vărsare a râurilor  în M. Mediterană.

 • Lipsa mareelor

 • Explicați prezența lacurilor glaciare în Finlanda:
View Answer
 • Explicați prezența lacurilor glaciare în Finlanda:

 • Au luat naștere prin acumularea apei din precipitații și topirea zăpezii între valurile de morene rezultate prin retragerea calotei  glaciare cuaternare

 • Prezentaţi doi factori care determină regimul diferit de scurgere al fluviilor europene.
View Answer
 • Prezentaţi doi factori care determină regimul diferit de scurgere al fluviilor europene.

 • regimul de scurgere variazã In funcție de clima (tipul si regimul precipitatiilor, influentele climatice) si relief (forme si tipuri de relief, inclinarea versantilor, tipul de roci)
 • fluviile care traversează mai multe influiențe climatice au un regim de scurgere complex (cu mai multe maxime într-un an); 
 • fluviile care traversează un singur tip de climă au un regim simplu

 • Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul Marea Britanie".
View Answer
 • Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul Marea Britanie".

 • stat alungit de-a lungul meridianelor; munții au orientare N-S; râurile izvorăsc din munți și se varsă în mările învecinate; distanța dintre izvoarele râurilor și gura de vărsare este mică
 •  au debite mari tot anul, datorit climei temperat-oceanică, cu precipitatii abundente pe tot parcursul anului (1000-2000mm/an).

 • Două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului European
View Answer
 • Două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului European

 • legătura navigabilă cea mai scurtă între Marea Nordului și Marea Neagră
 • deservește comerțul și transportul de mărfuri pentru țări din Europa Centrală fără ieșire la mare

 • Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa.
View Answer
 • Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa.

 • tipul de climat;(cantitatea de precipitații, intensitatea și frecvența vântului, intensitatea radiației solare)
 • altitudinea determină etaje de vegetație

 • Precizați două cauze care să vină în sprijinul afirmației: "Europa Sudică are suprafețe forestiere reduse":
View Answer
 • Precizați două cauze care să vină în sprijinul afirmației: "Europa Sudică are suprafețe forestiere reduse":

 • defrișările intense și îndelungate ( cele mai vechi civilizații) pentru exploatarea lemnului, extinderea terenurilor agricole, infrastructurii, așezărilor
 • numeroasele incendii din timpul verilor secetoase;
 • climat mediteranean, cu precipitații mai reduse ce favorizează dezvoltarea unor tufișuri adaptate la uscăciune (maquis, gariga, frigana)

 • Explicați prezența vegetației de tundră în Islanda
View Answer
 • Explicați prezența vegetației de tundră în Islanda

 • Climat subpolar cu temperaturi scăzute, intensitate și frecvență mare a vântului favorizează dezvoltarea vegetației pitice de mușchi, licheni, arbuști pitici

 • doi factori care explică diversitatea vegetației în statul Franța
View Answer
 • doi factori care explică diversitatea vegetației în statul Franța

 • relieful montan determină etaje de vegetație
 • influiențe oceanice( păduri de foioase) influiențe mediteraneene( maquis)

 • Explicaţi prezenţa zonei de stepă şi silvostepă din Europa de Est.
View Answer
 • Explicaţi prezenţa zonei de stepă şi silvostepă din Europa de Est.

 • un climat secetos de ariditate, cu valori scăzute ale precipitaţiilor şi temperaturi ridicate vara ce nu favorizează dezvltarea pădurii; sunt specifice ierburile mărunte
 • relieful este predominat de câmpii, podișuri joase

 •  o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei
View Answer
 •  o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei

 • scade influiența maselor de aer oceanice  și a vânturilor de vest spre interiorul continentului
 • crește influiența masei continentale

 • Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici"
View Answer
 • Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici"

 • relieful determinând etajarea pe verticalä a elementelor climatice;
 • oceanul este moderator termic și determină precipitații bogate
 • extinderea în latitudine -rezultă 2 zone de climă(temperată și rece)
 • Curentul Atlanticului de Nord-moderator climatic pentru Pen. Scandinavă
 • circulația generală a maselor de aer de la latitudinea Europei

 • Precizaţi două cauze ale diferenţelor de temperatură, dintre sudul şi nordul Europei
View Answer
 • Precizaţi două cauze ale diferenţelor de temperatură, dintre sudul şi nordul Europei

 • scade energia primită de la Soare de la ecuator spre poli datoritã unghiului diferit sub care cad razele solare;

 • maselor de aer reci, polare in nordul continentului ; mase de aer tropical, cald dinspre Africa, in sudul Europei;

 • Muntii Alpi constituie o bariera climaticã pentru masele de aer rece polar din nordul continentului si are rol de protectie pentru regiunile din sudul Europei


 • Pecizați o cauză care să explice diferența dintre cantitatea de precipitații înregistrată în București față de cea înregistrată la Beregen (Norvegia)

View Answer
 • Pecizați o cauză care să explice diferența dintre cantitatea de precipitații înregistrată în București față de cea înregistrată la Beregen (Norvegia)


 • Bergen- climat tempertat oceanic cu precipitații mai bogate, 

 • București-inflențele climatice de ariditate (continentale excesive) caracterizate de precipitații reduse;


 • Precizati o cauză care justifică prezenţa, la aceeaşi latitudine, a pădurilor în Norvegia, şi a gheţarilor în Groenlanda.
View Answer
 • Precizati o cauză care justifică prezenţa, la aceeaşi latitudine, a pădurilor în Norvegia, şi a gheţarilor în Groenlanda.

 • climat temperat oceanicã,moderat termic datorită Curentului cald al Atlanticului de Nord în Norvegia , spre deosebire de Groenlanda, unde este clima subpolara, cu temperaturi medii anuale sub 0 grade ce favorizează zăpezi permanete și formarea ghețarilor

 • două cauze care determină densitatea scăzută a populației din Peninsula Scandinavă
View Answer
 • două cauze care determină densitatea scăzută a populației din Peninsula Scandinavă

 • climat aspru, relief acidentat, suprafețe foretiere și lacustre extinse, soluri nefertile practicării agriculturii
 • îmbătrânirea populației și ritmul scăzut de creștere a populației.

 • două cauze ale repartiției inegale a populației în Europa.
View Answer
 • două cauze ale repartiției inegale a populației în Europa.

 1. condițiile fizico-geografice variate (relief, clima, sol, hidrografie
 2. nivelul diferit de dezvoltare economică a statelor și regiunilor din Europa.
 3. evoluția diferită istorică și politică a statelor;.
 4. dinamica naturală
 5. migrațiile

 • două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populației din statele Europei Vestice
View Answer
 • două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populației din statele Europei Vestice

 • scăderea ratei natalității ca urmare a planningului familia, educației , statutului femeii în societate,
 •  creșterea speranței de viață ca urmare a creșterii nivelului de trai, nivelului igienico-sanitar

 • două consecințe ale sporului natural redus din Europa.
View Answer
 • două consecințe ale sporului natural redus din Europa.

 1. Scăderea numerică a populației ( și a ponderii în totalui populației mondiale)
 2. Un deficit de forță de muncă în viitor
 3. Accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică

 • două cauze care determină valorile mari ale densității populației de-a lungul râului Rhin, în cursul mijlociu şi cursul inferior.
View Answer
 • două cauze care determină valorile mari ale densității populației de-a lungul râului Rhin, în cursul mijlociu şi cursul inferior.

 • Existența centrelor urbane și industriale( conurbația Ruhr, aglomerația Ranstad-Holland)
 • Existența unor resurse: minereuri, cărbuni
 • axa fluvială navigabilă ieftină
 • Migrația populației către această zonă( spor migratoriu pozitiv)

 • două premise naturale care favorizează cultura viței de vie în Peninsula Italică și Peninsula Iberică.

View Answer
 • două premise naturale care favorizează cultura viței de vie în Peninsula Italică și Peninsula Iberică.

 • relieful favorabil prin altitudine și expoziția versanților
 • existența unui substrat favorabil acestei culturi – solurile dezvoltate pe calcar, terra rossa
 • condiții climatice optime( ierni fără îngheț)
Scoreboard
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


What Would You Like To Risk?

Scoreboard
Team 1
Minus 1
Plus 1
Team 2
Minus 1
Plus 1
Team 3
Minus 1
Plus 1
Team 4
Minus 1
Plus 1
Team 5
Minus 1
Plus 1
Team 6
Minus 1
Plus 1
Team 7
Minus 1
Plus 1
Team 8
Minus 1
Plus 1
Team 9
Minus 1
Plus 1
Team 10
Minus 1
Plus 1


Go To The Final Question
Final Score:
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


Create a New Game Create a New Game